صفحه نخست
نمونه طراحی جلد نشریه الکترونیک انجمن مدیریت پروژه ایران

 طراحی خبرنامه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

223
  • نوع پروژه: نشریه الکترونیک
  • خدمات پروژه: طراحی قالب کلی - صفحه آرایی - طراحی جلد
  • Designed in Nashreonline

    اگر این نمونه‌کار را دوست داشتی
    روی قلب زیر کلیک کن

    1